Obchodní podmínky

I Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci poradenství ve výživě (dále jen „Poradenství“).

II Vymezení smluvních stran

 1. Poskytovatelem je Mgr. Petra Pištěláková, DiS, IČO: 09176535
 2. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.jistspravne.cz či prostřednictvím kontaktního telefonu, či emailu.
 3. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí služba formou poradenství ve výživě, které poskytovatel nabízí. Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem ve výživovém poradenství a pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.
 5. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká vzájemnou dohodou o provedení služby mezi objednatelem (klientem) a poskytovatelem služby. Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednateli objednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.
 6. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:
  a) objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
  b) poskytovatel má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
  c) poskytovatel má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o čerpání služeb,
  d) objednatel v minulosti urážel či jinak hanil poskytovatele.
 7. Objednatel si je vědom, že služby poradenství z hlediska výživy nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní výživový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poskytovatele. Pokud existují nějaké zdravotní problémy, musí nejdříve probrat s lékařem a poskytovatelem, zda je vůbec způsobilý/á řádně čerpat služby. Na základě zdravotního stavu klienta poskytovatel rozhodne, zda je v jeho možnostech a odborných znalostech objednateli poskytnout své služby. Pokud je zdravotní stav mimo možnosti poskytnutí služby poskytovatele, může tento odmítnout uzavření smlouvy. Pokud objednatel zatají poskytovateli informace o svém zdravotním stavu, má poskytovatel právo smluvní vztah ukončit.
 8. Poskytovatel může vypovědět objednateli plnění služeb bez nároku na vrácení peněz (smlouvu) v případech (I) pokud hrubě porušuje zásady slušného chování vůči Poskytovateli. (II) V případě ignorování rad poskytovatele či bojkotování Služeb. (III) V případě poškozováním dobrého jména poskytovatele. (IV) Nebude-li objednatel řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb. (V) Bude-li objednatel zatajovat informace o svém zdravotním stavu, kvůli kterému se mu vyskytly zdravotní nebo jiné problémy.
 9. V případě, že je objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.

III Uzavírání smlouvy

 1. V případě poskytnutí konzultace poskytovatelem probíhá uzavření smlouvy na základě předchozí dohody mezi objednatelem a poskytovatelem.
 2. V případě poskytnutí služby, která vyžaduje vyplnění dotazníku, zašle poskytovatel objednateli předsmluvní dotazník výživového poradenství. Vyplněný dotazník je nutné zaslat poskytovateli s pravdivými podrobnými údaji. Po posouzení dotazníku potvrdí poskytovatel e-mailem objednateli přijetí objednávky. Smlouva nabývá platnosti potvrzením přijetí objednávky ze strany poskytovatel.
 3. Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutí služby na účet poskytovatele.

IV Průběh poskytování služeb

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat objednateli odborné a pečlivé služby na základě svých znalostí a schopností.
 2. Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb není dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty vrátit. Poskytovatel při poskytování poradenských služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud objednatel není s poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od poskytovatele neodebírat.
 3. Objednatel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 4. I přesto, že poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na množství faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů apod.). Řádným dodržováním rad poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 5. Objednatel má nárok na převedení schůzky na jiný dohodnutý termín maximálně 24. hod předem. V opačném případě se bere schůzka za proběhlou bez možnosti náhrady.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit sjednanou schůzku v případě pozdního příchodu Objednatele o čas, o který se Objednatel opozdil.
 7. Objednatel může kdykoli požádat poskytovatele o ukončení poskytování služeb s tím, že objednatel uhradí cenu již poskytnutých služeb a náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s realizovanou objednávkou.
 8. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
 9. Ve službách, kde je výstupem také výživový plán/jídelníček, bude tento vytvořen v termínu, které si spolu objednatel a poskytovatel předem dohodnou.
 10. Výživový plán je vytvořen přímo na míru objednateli, kdy tvorbu ovlivňuje mnoho individuálních faktorů. Předávání, kopírování či umožnění použití třetí osobě je zakázáno.
 11. Je zakázáno kopírovat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat dokumenty, které objednatel při poskytování Služeb obdrží, ani jeho části bez souhlasu autora. Na dokumenty se vztahuje autorské právo.

V Cena služeb

 1. Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit cenu stanovenou v ceníku Služeb zaslaném objednateli na email či uvedeného na www.jistspravne.cz. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit celou částku převodem na bankovní účet ještě před započetím čerpání služby. Platební údaje pro platbu předem budou zaslány objednateli na email. Platba předem musí být na účtu poskytovatele nejméně jeden den, před započetím čerpání služeb.
 2. V ceně služby je zahrnuto řádné plnění služeb poradenství. Zboží a služby, které poskytovatel objednateli doporučí, není objednatel povinen zakoupit. Jedná se pouze o doporučení, která nejsou podmínkou řádného čerpání služby.
 3. Pokud dojde ze strany objednatele k odstoupení od poskytování služeb nebo předčasnému ukončení poskytování služeb v souladu se zákonem nebo těmito obchodními podmínkami, má objednatel nárok na vrácení ceny nevyčerpaných služeb snížené o stornopoplatek. Stornopoplatek je stanoven ve výši 50 % (padesát procent) z plné ceny nevyčerpaných služeb v souvislosti s objednávkou.
 4. Kromě výše uvedeného, nemá objednatel nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za období, kdy se objednatel svévolně nedostavoval na jednotlivé konzultace a schůzky u poskytovatele, nekomunikoval s poskytovatelem, nedodržoval podmínky spolupráce).

VI Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

 1. Odesláním objednávky služeb uděluje objednatel poskytovateli (dále Zpracovatel) souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence klientů je poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení objednatele, dále jeho věk, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bioimpedančního měření a dalších služeb, které si objednatel objednal, je zpracovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu objednatele a fyziologii, které objednatel zpracovateli sdělí nebo které zpracovatel zjistí vyšetřením.
 2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.
 3. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud zpracovatel využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Zpracovatel je oprávněn sdělit osobní údaje objednatele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednatel souhlas se zasíláním informačních emailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytl, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele.
 5. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat na emailové adrese jak@jistspravne.cz nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
 6. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:
  a) právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud údaje pochází a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování,
  b) právo na opravu, tj. kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné,
  c) právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost,
  d) právo na omezení zpracování údajů, po dobu, kdy trvají nejasnosti ohledně jejich zpracovávání,
  e) právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  f) právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.
 7. Shromažďované údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nelze zaručit 100 % bezpečnost takto posílaných dat. Pokud by i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté emailové adresy.

VII Společná a závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Oznámení a sdělení vůči poskytovateli je objednatel povinen činit písemně. Lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace poskytovatele vůči objednateli.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu objednatele s poskytovatelem.
 4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění prostřednictvím emailové komunikace s objednatelem nebo na internetových stránkách www.jistspravne.cz